« back to search results
Image 24 of 28
< Prev Next >
Shitennoji SXXL.jpg
Shitennoji - Tamonten, Komokuten, Jikokuten, Zochoten, Gojunoto 5-story Pagoda, Kondo Golden Hall, Dragon, Rokujido Worship Hall, Juichimen Kannon 11-headed Kannon, Yakushi Nyorai Healing Buddha, Nyoirin Kannon Wish-Fulfilling Kannon, Osaka Japan