Image 1 of 1
Ginkakuji Kinkyo-chi 9657 VLG.jpg
Kinkyo-chi Brocade Mirror Pond, Ginkaku Silver Pavilion, Soami Garden, Ginkakuji Jisho-ji, Kyoto, Japan