Image 1 of 1
Shitennoji Kondo Gojunoto 8970 XL.jpg
Gojunoto 5-story Pagoda, Kondo Golden Hall, Kodo Lecture Hall, Kairo roofed colonnade, Shitennoji, Osaka, Japan