Image 1 of 1
Shitennoji Kondo Gojunoto 8977 VLG.jpg
Kondo Golden Hall, Gojunoto 5-story Pagoda, Shitennoji, Osaka, Japan