Image 1 of 1
Nikko Shinyosha Mikoshi 8187 VLG.jpg
Mikoshi Sacred Spirit Palanquins for Tokugawa Ieyasu (right) and Minamoto no Yoritomo Shinyosha Shed Honsha Central Shrine Nikko Toshogu Shrine Nikko Japan