Image 1 of 1
Shitennoji SXL.jpg
Gojunoto 5-story Pagoda, Kondo Golden Hall, Kodo Lecture Hall, Kairo roofed colonnade, Shitennoji, Osaka, Japan