Image 1 of 1
Shitennoji Yakushi Nyorai 8950 VLG.jpg
Yakushi Nyorai Healing Buddha, Kodo Lecture Hall, Shitennoji, Osaka, Japan