Image 1 of 1
Nikko Toshogu Haiden 8181 VLG.jpg
Haiden Oratory Karamon Arched Gable Gate Koma-inu Lion Dog Ryu Dragon Honsha Central Shrine Nikko Toshogu Shrine Nikko Japan