Image 1 of 1
Shitennoji Juichimen Kannon 8983 VLG.jpg
Juichimen Kannon, 11-headed Kannon of Compassion, Kodo Lecture Hall, Shitennoji, Osaka, Japan