Image 1 of 1
Shitennoji Jikokuten Zochoten 8995 VLG.jpg
Jikokuten and Zochoten, Shitenno Deva Kings, Gojunoto 5-story Pagoda, Vestibule Display, Shitennoji, Osaka, Japan