Image 1 of 1
Shitennoji Tamonten Komokuten 8992 VLG.jpg
Tamonten and Komokuten, Shitenno Deva Kings, Gojunoto 5-story Pagoda, Vestibule Display, Shitennoji, Osaka, Japan